На термомодернизацию жилого комплекса Украине необходимо 35 млрд евро

Источник: http://112.ua/obshchestvo/na-termomodernyzatsyiu-zhyloho-kompleksa-ukrayne-neobkhodymo-35-mlrd-evro-hosenerhoeffektyvnosty-224991.html